Zorg

De ontplooiing van elk kind heeft een centrale plaats in onze school. Daarom ook is de zorg voor onze kinderen een topprioriteit. We zetten steeds voldoende middelen in om hieraan tegemoet te komen. We gaan kinderen in eerste instantie motiveren, we gaan ze uitdagen tot initiatief en tot slot ondersteunen waar ze ‘zorg’ nodig hebben.

Kinderen stimuleren en daarbij voldoende observeren en evalueren, geven het juiste ‘startbeeld’ om betere zorg te kunnen verstrekken. Vervolgens zoeken we met verschillende partners en na grondig overleg naar de optimale weg om kinderen te ondersteunen met zorg.

Steeds handelen we naar de eigenheid, de capaciteiten en het tempo van elk kind. Wanneer kinderen leerstof snel opnemen, geven we hen uitbreidings- en verdiepingsmogelijkheden. Wanneer er vertraging in de ontwikkeling optreedt, zoeken we oplossingen en geven we extra zorg. We vinden kinderen en jongeren omringen met ‘zorg’ een heel natuurlijke houding.

Het zorgbeleid op onze school verloopt volgens het zorgcontinuüm. Dit continuüm kent vier fases:

Brede basiszorg

-Basiszorg op school en de pedagogisch-didactische aanpak van het schoolteam.
-Krachtige leeromgeving creëren: Een positief, veilig en rijk leerklimaat, betekenisvol leren, rijke ondersteuning en interactie.
-Stimuleren, differentiëren en remediëren voor de optimale leerontwikkeling van alle leerlingen.

Verhoogde zorg

-Ongerustheid over de (leer)ontwikkeling.
-In intern zorgoverleg de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling en de eventuele ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en/of ouders formuleren en zoeken naar oplossingen en manieren van aanpak.
-Extra zorg onder de vorm van remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen of interventies, afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften. Maatregelen zijn erop gericht dat de leerling blijft aansluiten bij de klasgroep.

Uitbreiding van zorg

-Extra ondersteuning is nodig: Het CLB wordt betrokken in overleg met de ouders en/of leerling.
-Het CLB gaat de leerling individueel begeleiden om het onderwijs- en opvoedingsaanbod zo optimaal mogelijk af te stemmen op de behoeften van de leerling. Zij regelen extra ondersteuning als dit nodig blijkt.
-Ondersteuningsinitiatieven uit de brede basiszorg en de verhoogde zorg worden verdergezet.

Individueel aangepast curriculum

-Na evaluatie blijken de maatregelen die nodig zijn om een leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen onvoldoende of disproportioneel. Het CLB stelt een verslag op.
-De leerling krijgt een individueel aangepast curriculum: Leerdoelen op maat. De leerling hoeft de doelen van het gemeenschappelijk curriculum niet te halen.
-Een leerling kan een IAC volgen in het gewoon onderwijs (inschrijving onder ontbindende voorwaarden, redelijke aanpassingen moeten mogelijk zijn) of in het buitengewoon onderwijs.

Communicatie met ouders, leerkrachten en externen is belangrijk in elke fase.

Los van de fases kan het CLB een gemotiveerd verslag opstellen voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Dit verslag geeft recht op ondersteuning van een ondersteuningsnetwerk. Onze school werkt samen met ondersteuningsnetwerk VOKAN.

M-Decreet

Met het M-decreet wil men het onderwijs meer inclusief maken voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het antwoord op de noden van de leerling ligt in de eerste plaats in het gewoon onderwijs. Het recht van leerlingen op redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs staat voorop. Redelijke aanpassingen zijn bijvoorbeeld langere toetstijden, mondelinge feedback in plaats van cijfers, rustmomenten overdag of het gebruik van een laptop of rekenmachine in de les.

De toelatingsvoorwaarden voor het buitengewoon onderwijs zijn hiermee ook veranderd. Een verslag van het CLB is een voorwaarde om een kind in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs. Dit wordt afgeleverd als de aanpassingen die de school moet doen om de leerling te blijven meenemen in het gemeenschappelijk curriculum onredelijk zijn. Met dat attest kunnen ouders twee richtingen uit: Ze kunnen van hun recht op buitengewoon onderwijs gebruik maken en hun kind in een buitengewone school van het betreffende type inschrijven, anderzijds kunnen ouders er ook voor kiezen om de school voor gewoon onderwijs te vragen om hun kind studievoortgang te laten maken op basis van een individueel curriculum. Dat zijn leerdoelen op maat van de leerling.