Algemene informatie

Voor de schoolse vorming zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats directie en leerkrachten verantwoordelijk. In onze school werken echter vele anderen mee om de vorming, de administratie en het sociale leven te organiseren.
Een aantal van die verantwoordelijken is direct bij de vorming betrokken; de anderen werken achter de schermen.

Ook heel wat vrijwilligers steken zeer regelmatig een handje toe. Indien u geïnteresseerd bent, kan u dit melden aan de directeur. U leert op die wijze de school nog beter kennen en wij zullen uw bereidwilligheid zeer waarderen.

Verzekering vrijwilligers:

1.De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers.
Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Winterthur EUROPE, polisnummer: B.A. onderwijsinstellingen 24000456. De polis ligt ter inzage bij het schoolbestuur.

2. Vergoedingen:
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

3. Aansprakelijkheid:
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

4.Geheimhoudingsplicht:
Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan overnemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 Strafwetboek “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekend maken buiten het geval dat zij geroepen zijn om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van € 2,50 tot € 12,50. “
Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing.

Directie

De directie staat in voor de dagelijks leiding van de school.

De directie kan echter rekenen op beleidsondersteuning en Interne Zorgcoördinatoren. Zij ondersteunen de directeur en tekenen mee het beleid uit.
De beleidsondersteuners zijn, naast de interne zorgcoördinatoren, Griet Van Looveren voor onze kleuterschool en Kris Van Staay voor onze lagere school.
De Interne Zorgcoördinatoren zijn Greet Van Dijck (voor onze kleuterschool) en Niki Van Gils (voor onze lagere school).
De directeur, Luc Anthonissen, is bereikbaar op volgende wijze :
– op school : Molenheide 1, 2990 Wuustwezel (Tel. : 03 669 72 17)
– elke werkdag voor schooltijd vanaf 08.00 uur en dit tot na schooltijd tot 19.00 uur op het GSM-nummer 0477 605 596
– bij voorkeur via e-mail: directie@vbssterbos.be

Personeel

De groep van leerkrachten vormt het onderwijzend personeel, het pedagogisch college.
Naast hun zuivere lesopdrachten vervullen zij ook nog andere taken, bijvoorbeeld bewakingen, participeren tijdens personeelsvergaderingen, zichzelf regelmatig vormen via bijscholing, stagebegeleiding, begeleiding tijdens buitenschoolse activiteiten, werken in werkgroepen (Leerlingenraad, Herfstwandeling, Lentefeest, …) , participeren in het Beleidsteam, vakbondsafvaardiging, …
Het administratief personeel staat de directeur bij in het administratief beheer van de school.
De administratief verantwoordelijke is Hedwige Bogaerts.
Ook het personeel dat zorgt voor het onderhoud van de gebouwen, dat alles netjes en proper houdt,… is belangrijk voor het goed functioneren van de school.
Dit zijn een poetsfirma en Yvonne Van der Velde voor de poets en Frans Rombouts voor het onderhoud van de gebouwen en speelplaats.

Scholengemeenschap

Onze school behoort tot de scholengemeenschap SvbW uit Wuustwezel.
Het is een samenwerkingsverband tussen 4 scholen, 3 vrije lagere scholen en 1 school voor buitengewoon onderwijs.

De samenstelling

– VBS ’t Kantoor, Bredabaan 124 Wuustwezel
– VBS Triangel, Kloosterstraat 7, 2990 Wuustwezel
– VBS Sterbos, Molenheide 1, 2990 Wuustwezel
– BuBaO Berkenbeek, Nieuwmoerse Steenweg 113 b, 2990 Wuustwezel

Zorgoverleg / MDO / Klassenraad

Aan de hand van evaluaties en observaties worden de vorderingen van de kinderen op de voet gevolgd en besproken.

Aan het Intern Overleg (Zorgoverleg) wordt deelgenomen door de klasleerkracht en de Interne Zorgcoördinator. Kinderen die extra overleg verdienen en voor het verstrekken van bijkomende informatie en advies, kan op externe medewerkers (bv. CLB, logopedisten, therapeuten…) een beroep worden gedaan. Zij overleggen op een Multidisciplinair Overleg (MDO). Op dit overleg is ook de directie aanwezig.
We organiseren twee maal per jaar een grote klasscreening (= Intern Overleg (Zorgoverleg) waarna indien wenselijk een MDO wordt bijeengeroepen).
De klassenraad (verwijzingen, toekennen getuigschriften, …) kent op z’n minst volgende leden: klastitularis, CLB-medewerker, IZOCO, directie.

Interne beroepscommissie ad hoc basisonderwijs bij uitsluiting van een leerling

Indien ouders protest willen aantekenen inzake een beslissing omtrent schoolresultaten en eventuele adviezen, besluiten, … genomen door de school, kunnen hun motivatie richten op het volgende adres:

Adres: DKO
Beroepscommissie Basisonderwijs
Otto Veniusstraat 22
2000 Antwerpen