Gelijke kansen in onderwijs

Financiële aandachtspunten:

De school zoekt steeds naar de financieel voordeligste manier om de ontwikkelingsdoelen na te streven, de eindtermen te bereiken, en/of te verlevendigen. Het totale kostenpakket wordt jaarlijks kritisch geëvalueerd en er wordt bekeken of hetzelfde doel niet op een goedkopere manier kan bereikt worden. Voor duurdere activiteiten onderzoekt de school alle mogelijkheden om de kostprijs voor de ouders te drukken.

De school respecteert ten volle de officiële lijst van materialen die kosteloos ter beschikking moeten gesteld worden voor de kinderen. Deze lijst is beschikbaar op: ond.vlaanderen.be/schoolkosten of te lezen in de schoolbrochure.

De school geeft bij de start van het schooljaar een raming van de te verwachten kosten voor het gehele schooljaar (deze vind je in de schoolbrochure). Deze kosten omvatten zowel de noodzakelijke als de niet-verplichte uitgaven. Binnen de scherpe maximumfactuur streeft de school naar een maximale afwijking van 10 % op het vooropgestelde bedrag.

De school stelt zich tot doel om alle leerlingen te laten deelnemen aan activiteiten tijdens de reguliere schooluren. Voor al de activiteiten, zowel tijdens als na de schooluren, mag de financiële bijdrage nooit discriminerend werken. Het leerkrachtenteam mag er zich niet bij neerleggen dat men om financiële redenen niet deelneemt aan een activiteit.

De school biedt de ouders de mogelijkheid om te komen tot een gespreide betaling van de kosten. Als ideaal wordt vooropgesteld dat de kosten gespreid worden over alle maanden. Bij financiële problemen wordt een financiering op maat opgesteld. Er wordt gestreefd naar het kostenvrij maken van de maand september. Iedere school doet dit volgens zijn eigen werkmethodes.

Aandachtspunten relatie kinderen-school-ouders

De school kan enkel de eerste keer de schoolrekening, al of niet onder gesloten omslag, via de leerlingen aanbieden. Bij wanbetaling zullen de ouders rechtstreeks gecontacteerd worden en nooit via de desbetreffende leerling. Ook de schoolagenda is géén geschikt kanaal om ouders aan te manen om tot betaling over te gaan.

De school vermeldt in het schoolreglement welke stappen er gezet dienen te worden bij betalingsmoeilijkheden.  Het moet duidelijk zijn voor de ouders dat zij kunnen rekenen op de allergrootste discretie.

De school gaat op een discrete en respectvolle manier om met bepaalde gezinsproblematieken waarvan ze op de hoogte is. De directie zal zo nodig met de hulp van het CLB en de betrokken leerkrachten daarvoor de nodige zorg aanbieden. Kinderen kunnen nooit als tussenpersoon fungeren bij problemen tussen school en ouders.

De school neemt contact met geschikte hulpverleningsinstanties zoals CLB, OCMW, huisarts, enz. bij sterke signalen van kansarmoede. Belangrijk is dat er vroegtijdig kan ingegrepen worden, zodat zowel ouders, kind als school op een positieve manier met een bepaalde problematiek kunnen omgaan.

De school engageert zich om als team te werken aan positieve beeldvorming over (kans-)arme gezinnen. Ze zet zich in om kansarme kinderen en hun ouders niet voortdurend te confronteren met hun problematiek.