Visietekst ‘Anderstalige nieuwkomers’ binnen onze scholengemeenschap

Wij willen binnen onze scholen zorgzaam omgaan met alle AN (anderstalige nieuwkomers), het leerkrachtenteam en de ouders. De ouders en de AN moeten de tijd krijgen om te groeien zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen integreren in onze maatschappij.

De anderstalige nieuwkomer

Wij willen een warme scholengemeenschap zijn waar elke AN zich zo snel mogelijk thuis voelt. Concreet wil dit zeggen dat elke school initiatieven neemt om te werken aan een fijn school- en klasklimaat. Wij vinden het belangrijk dat de AN zich veilig voelt, geniet, een positief zelfbeeld opbouwt en verbondenheid ondervindt. Wij willen kansen creëren zodat de AN zijn talenten ontdekt en durft te tonen. Het welbevinden en de betrokkenheid van de AN is voor ons dan ook prioriteit en een belangrijke graadmeter voor de ontwikkeling van de AN.

Goed onderwijs veronderstelt dat leerkrachten kunnen omgaan met verschillen tussen kinderen. Om deze zorg te bereiken, ontwikkelen we acties zodat er een brede basiszorg ontstaat. We vinden het belangrijk om aan de hand van een intakegesprek zo veel mogelijk informatie van elke AN te verkrijgen. We benoemen en benutten zoveel mogelijk het positieve van de AN: waar liggen zijn/haar talenten, wat werkt voor deze AN … met als doel een goede beeldvorming van de AN te krijgen. Wij proberen door actief ontdekkend leren zoveel mogelijk verder te bouwen op de aanwezige kennis van de AN en gebruik te maken van zinvolle contexten. We willen de AN zoveel mogelijk integreren in het klasgebeuren en we streven vooral naar een interactieve, heterogene en coöperatieve aanpak. We bieden voldoende kansen aan de AN tot actie en interactie.

De leerkracht die werkt in een school met AN

Binnen onze scholengemeenschap is er een gedragen visie rond AN aanwezig. Wij willen hiervoor maximale inspanningen leveren.
Omgaan met de anderstalige nieuwkomer is dan ook een zorg en een gedragenheid van het hele team binnen elke school. We staan als team en school met respect open voor de context, de thuistaal, de cultuur, de levensbeschouwing en de gevoelswereld van het kind en de ouders en we respecteren zijn/haar ontwikkelingstempo.

We blijven ons steeds professionaliseren om goed onderwijs te garanderen voor de AN. We verwachten een handelingsgerichte aanpak uitgevoerd door de leerkracht en geëvalueerd door het MDO-team zodat de doorstroming van aanpak gegarandeerd is. Vanuit de handelingsgerichte aanpak zetten we sterk in op ‘functionele taal’ zodat de AN goed kan integreren in het schoolleven en de maatschappij.
We vinden het belangrijk dat onze scholen de vier fases van taalbeheersing (gewenningsfase, sociale fase, aanspreekbaarheidsfase, taal – denkfase) kent en hiernaar handelt.

De ouders van de AN

Wij beschouwen ouders als evenwaardige partners binnen het hele onderwijsproces. School en thuissituatie zijn onvoorwaardelijk met elkaar verbonden. Onze school erkent dat ouders ervaringsdeskundigen zijn en trachten hen zoveel mogelijk te betrekken bij het onderwijsgebeuren. We streven zoveel mogelijk naar een open communicatie in de acties binnen onze verschillende scholen.